background-random-11
1Galkowski-Artur

prof. dr hab

Artur Gałkowski

 
kierownik Zakładu Italianistyki
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
zainteresowania naukowe:
onomastyka, lingwistyka tekstu, translatoryka
 
 
Bio
Zatrudnienie, studia, staże, praca naukowa i dydaktyczna

od 1997 zatrudniony w UŁ (Instytut Romanistyki www.romaistyka.uni.lodz.pl)
od 2010 profesor UŁ, kierownik Zakładu Italianistyki IR UŁ (www.italianistyka.uni.lodz.pl)

Wykładane przedmioty: gramatyka opisowa i historyczna języka włoskiego i francuskiego, praktyczna nauka języka włoskiego i francuskiego, tłumaczenia ustne i pisemne z języka włoskiego, wstęp do językoznawstwa, translatoryka włoska
od 2011 kierownik zadania „Italianistyka z translatoryką" programu Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL 4.1.1. „Kształcenie kadr dla potrzeb rynku flexicurity i gospodarki opartej na wiedzy – oferta kierunków humanistyczno-społecznych UŁ"
2009 kolokwium habilitacyjne na podstawie rozprawy pt. Chrematonimy w funkcji kulturowo-użytkowej. Onomastyczne studium porównawcze na materiale polskim, włoskim, francuskim; specjalizacja naukowa: językoznawstwo włoskie i francuskie
2002 obrona rozprawy doktorskiej pt. Connettivi argomentativi e segnali discorsivi nella realtà testuale della comunicazione pastorale; napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Mieczysława Gajosa
1991 – 1996 studia magisterskie w Katedrze Filologii Romańskiej UŁ, praca magisterska na temat: Studio fenomenico dell'imprestito: prospettiva linguistico-storica degli influssi mutuali fra la lingua francese e quella italiana; napisana pod kierunkiem prof. dr. hab.Wiaczesława Nowikowa
2007 stypendium Rządu Francji – Uniwersytet René Descartes Paris 5 – Nouvelle Sorbonne (Francja)
2003 stypendium Rządu Francji – Uniwersytet Sabaudzki, Chambéry (Francja)
2000 stypendium Rządu Włoch – Uniwersytet Katolicki „Sacro Cuore", Mediolan (Włochy)
1999 stypendium Rządu Francji – Centre de Linguistique Appliquée, Besançon (Francja)
1998 stypendium Tempus PHARE – Uniwersytet Padewski, Padwa (Włochy)
2006-2017 wizyty dydaktyczne i monitorujące Erasmus, m.in.: Uniwersytet w Rzymie „La Sapienza", Uniwersytet Katolicki „Sacro Cuore" w Mediolanie, Rzymie III, Rzymie II „Tor Vergata", w Palermo, Messynie, Padwie, Mediolanie „Statale", Bari „Aldo Moro", Paryżu 5 „René Descartes" Nouvelle Sorbonne, Lyonie 3, Santiago de Compostela (Hiszpania), Barcelonie (Katalonia), „Cyryla i Metodego" w Wielkim Tyrnowie (Bułgaria), Komeniusa w Bratysławie (Słowacja), Lipsku (Niemcy), ELTE w Budapszcie (Węgry)
2015 - promotor doktoratu honoris causa UŁ dla Umberta Eco
2017 - Visiting Scholar, 17-24.09.2017 – stypendium Rządu Włoch – Uniwersytet dla Obcokrajowców w Sienie (Włochy)
2017 - Visting Scholar, 8-14.10.2017 – porozumienie SAV/PAU – Wydział Językoznawstwa Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie, Słowacja

Funkcje w Uniwersytecie Łódzkim

Prodziekan ds. naukowych, projektów oraz współpracy międzynarodowej i z otoczeniem społeczno-gospodarczym
Kierownik Zakładu Italianistyki IR UŁ,
Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Łódzkiego ds. Systemu ECTS, członek Senatu UŁ, członek Komisji Uczelnianej ds. Programu Erasmus,
członek Komisji ds. Praktyk Zawodowych Erasmus,
członek Uczelnianej Komisji ds. Ekonomicznych, członek Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia,
członek Rady Wydziału Filologicznego,
członek Rady Instytutu Romanistyki,
przewodniczący Rady Programowej Zakładu Italianistyki,
opiekun Studenckiego Koła Italianistów „ItaliAMO"

Działalność w strukturach i poza UŁ, członkostwo w organizacjach naukowych

od 2015 przewodniczący Stowarzyszenia Italianistów Polskich SIP (http://stowarzyszenie-italianistow-polskich.blogspot.com/
od 2010 przewodniczący Komisji Onomastyki Słowiańskiej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów (www.onomastyka.uni.lodz.pl)
od 2009 członek Sekcji Onomastycznej przy Komitecie Językoznawstwa PAN
od 2011 członek zwyczajny Łódzkiego Towarzystwa Naukowego ŁTN
od 2005 członek Akademickiego Towarzystwa Romanistów Polskich „Plejada"; Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego PTN; Towarzystwa „Onomastica & Letteratura" (Piza); International Council of Onomastic Sciences ICOS (od 2017 przewodniczący Grupy Terminologicznej ICOS)
od 2015 członek Stowarzyszenia Nauczycieli Akademickich na rzecz Krzewienia Kultury Języków Europejskich (koordynator sekcji włoskiej)
od 2016 członek AIPI – Associazione Internazionale dei Professori d’Italiano
od 2008 korespondent międzynarodowy czasopisma „Rivista Italiana di Onomastica" RION
od 2013 członek Rady Naukowej czasopisma „Collectanea Philologica" (UŁ)
od 2015 członek Rady Naukowej czasopisma „Voprosy Onomastiki”/„Вопросы ономастики” (Jekaterinburg)
od 2015 członek Rady Naukowej czasopisma „Onomàstica. Anuari de la Societat  d’Onomàstica” (Barcelona)
od 2016  członek Rady Naukowej czasopisma „Analisi Linguistica e Letteraria ALL” (Mediolan)
od 2016 członek zespołu redakcyjnego czasopisma „Translatorica&Translata T&T”
od 2015 członek Rady Naukowej czasopisma „Onomàstica. Anuari de la Societat d’Onomàstica” (Barcelona)
od 2011 recenzent artykułów publikowanych w czasopismach naukowych: „Onomastica", „Italica Wratislaviensia", "Romanica Cracoviensia”, „e-Scripta Romanica”, „L’Analisi Linguistica e Letteraria”, Prace Językoznawcze”, „Język Polski”, „Socjolingwistyka”
 
Ważniejsze wystąpienia i organizacja wydarzeń naukowych, popularyzatorskich, dydaktycznych 

Konferencja Międzynarodowa z cyklu "Giornate Internazionali – Lessicografia & Onomastica 2", Rzym, Università Roma III, 14-16.02.2008. Referat: „La codificazione lessicale e fraseologica dei nomi propri attinti dal linguaggio religioso cristiano".

XVI Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna „Nazwy własne a społeczeństwo", Wrocław, 24-26.09.2008. Referat: „Nazwy własne o podłożu religijnym w przestrzeni społeczno-kulturowej Polski i Włoch"

Konferencja Międzynarodowa z cyklu GlobE pt. „Critical Discourse Analysis and global media, Warszawa, UW, 18-20.09.2008. Referat: „Cadres formels et culturels de discours dans le milieu médiatique religieux"
III Konferencja Międzynarodowa z cyklu „Argotologie – Standard et périphéries de la langue", Łódź, 13-15.11.2008. Referat: „Les formes officielles et les altérations des noms de marques et de modèles de voitures dans l‟argot automobile"

Międzynarodowa Konferencja "Retorica del discorso accademico italiano: argomentare, convincere, valutare", Warszawa, 22-23.04.2010. Referat: "Teologia come disciplina scientifica? Discorso teologico in italiano degli studiosi polacchi: aspetti retorici e interculturali"

Międzynarodowa Konferencja „Nauczanie języka włoskiego w Polsce", Wrocław, 31.05.-01.06.2010. Referat: "Dalla Fiat alla Lavazza con una sosta dolce alla Nutella... La conoscenza dei nomi commerciali come elemento della competenza linguistica e interculturale in italiano L2"

Konferencja „Foreign languages in higher education system. Integration between theorical knowledge and teaching practice", Łódź, 10.04.2010. Referat: „Nazwy własne w nauczaniu języków obcych"

XVII Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna "Chrematonimia jako zjawisko współczesności", Olsztyn, 9-11.09.2010. Referat: „Chrematonomastyka jako autonomizująca się subdyscyplina nauk onomastycznych"

XXIV International Congress of Onomastic Sciences ICOS „Names in daily life", Barcelona, 5-9.09.2011. Referat: „La nature idiosyncrasique des chrématonymes".

Konferencja Międzynarodowa nt. „Pluralité des cultures: chances ou menaces?, Łódź, 13-15.10.2011. Referat: "La crematonimia come fenomeno transculturale della comunicazione sociale"

Giornate internazionali di studio "Lessicografia Onomastica nei 150 anni dell'Italia Unita", Rzym, 28-29.10.2011. Referat: "I nomi degli eventi organizzati sul territorio italiano e all'estero in occasione del 150° anniversario dell‟Unità d'Italia: un'analisi linguistico-culturale"
Konferencja „Język francuski w świecie i na uniwersytecie", Łódź, 27.05.2011. Referat: „Francuski wokół nas"
 
Konferencja Międzynarodowa nt. „Język polski - jego odmiany i powiązania z językami pokrewnymi. W setną rocznicę urodzin prof. Karola Dejny", Łódź, 15-16.11.2011. Referat: „Włoszczyzna w polszczyźnie – italianizmy w polskiej leksyce apelatywnej i proprialnej".

Konferencja i kurs szkoleniowy nt. „Creatività nell'insegnamento e nell'apprendimento d‟italiano come lingua straniera", Warszawa, 19-21.2012. Referat: "La traduzione e l'adattamento della comicità: una sfida tra creatività e ricerca dell'effetto"

XVIII Ogólnopolska i Międzynarodowa Konferencja Onomastyczna „Mikrotoponimia i makrotoponimia", Łódź 27-29.10.2012. Referat: „Działalność Komisji Onomastyki Słowiańskiej"

Giornata di Studio „L'italiano ieri. L'italiano oggi. Dalla teoria linguistica alla prassi applicativa , 28.02.2013, Poznań. Referat: „Per che cosa i polacchi studiano italiano? Motivazioni, percezione, tipologia degli apprendenti"

Giornata di studio „L'italiano ieri. L'italiano oggi. Dalla teoria linguistica alla prassi applicativa", 28.02.2013, tytuł referatu: "Per che cosa i polacchi studiano italiano? Motivazioni, percezione, tipologia degli apprendenti"

Wystąpienie w trakcie posiedzenia Komisji Neofilologicznej Polskiej Akademii Umiejętności PAU w Krakowie, 12.06.2013, tytuł referatu: „Nazewnictwo włoskie w polskiej rzeczywistości językowej"

XV Międzynarodowym Kongresie Slawistów, Mińsk (Białoruś) 20-27.08.2013, tytuł referatu: „Chrematonomastyka jako dyscyplina onomastyczna"

Giornata di studio „Il polacco incontro alle lingue romanze: fonetica e lessicologia – La langue polonaise face aux langues romanes: phonétique et lexicologie") poświęconej kontaktom kulturowo-językowym polsko-włoskim, Mediolan, Włochy, 26.09.2013, tytuł wystąpienia: „La lingua polacca e la lingua italiana: aspetti strutturali comparativi"

Konferencja międzynarodowa "L'Italia e la cultura europea", Kraków 17-18.10.2013, tytuł referatu: „Il lessico italiano nelle strutture crematonimiche di marketing in alcune fasce linguistico-culturali europee"

Konferencja międzynarodowa „Reception of ancient myths in ancient, modern and postmodern culture", Łódź 28-29.11.2013. Referat pt.: "I mitonimi nelle locuzioni fraseologiche: il punto di vista interlinguistico-culturale" (współorganizacja konferencji)

Konferencja krajowa „Polsko-włoskie kontakty filmowe. Topika, koprodukcje, recepcja, przekład", Łódź 9-10.04.2013, prowadzenie konferencji.

XIX Słowacka Konferencja Onomastyczna, Bratysława 27-30.04.2014, tytuł wystapienia: "Nazwa i obiekt w onomastyce"

Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Roliata na onomastikata pri izledvaneto na istotirijata i savremennoto sastojanie na blgarskija i drugije slavianski i balkaniski ezitsi”, Vielkie Tyrnovo (Bułgaria) 26-27.06.2014, tytuł wystąpienia: "Les éponymes démythonymiques enrichissant le lexique des langues slaves".

XIX Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna “Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji”, Gniezno 20-22.09.2014, tytuł wystąpienia: "Funkcja marketingowa chrematonimii".

Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Parlures argotiques et pratiques sportives et corporelles”, Budapeszt 24-26.11.2014, tytuł wystąpienia: "Les dénominations officielles et inofficielles dans l’onymie sportive internationale".

Międzynarodowa Konferencja Naukowa “I quattro elementi nella lingua, nella letteratura e nell’arte italiana e polacca”, Sosnowiec 6-8.11.2014, tytuł wystąpienia: "Un punto di vista onomastico sui quattro elementi: terra, acqua, aria, fuoco". 

V Konferencja Młodych Italianistów “Italia 2.0 – lingua, cultura, società. Le ultime ricerche dei giovani italianisti”, Warszawa 5-6.12.2014, tytuł wystąpienia: "Onomastica vs. neo-onomastica: approcci tradizionali e nuovi nello studio sui nomi propri".

 Organizacja Międzynarodowej Konferencji Semiotycznej „Znak-Myśl-Słowo-Dzieło”, Łódź, Wydział Filologiczny UŁ, 24-27.05.2015.
 
Międzynarodowa Konferencja Semiotyczna „Znak-Myśl-Słowo-Dzieło”, Łódź, 24-27.05.2015, tytuł wystąpienia: I nomi propri in una prospettiva semiotica.

 Konferencja Naukowa „Nauczanie języków obcych na potrzeby rynku pracy”, Lublin, KUL, 22-24.06.2015, tytuł wystąpienia: Terminologie specjalistyczne w kształceniu italianistów i tłumaczy języka włoskiego na etapie konstruowania i realizacji programu studiów I i II stopnia filologii włoskiej z translatoryką Uniwersytetu Łódzkiego.

 Organizacja konferencji „Kompetencje akademickie i profesjonalne italianistów” – Konferencja podsumowująca zadanie VI „Italianistyka z translatoryką” projektu „Kształcenie kadr dla potrzeb rynku flexicurity i gospodarki opartej na wiedzy – oferta kierunków nauk humanistycznych UŁ” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Poddziałanie 4.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Łódź, Wydział Filologiczny UŁ, 24-29.10.2015 (Tytuł wystąpienia: Zadanie VI „Italianistyka z translatoryką” w projekcie flexicurity – podsumowanie).

 Koncepcja i koordynacja festiwalu „Labirynt Znaków 2015. Umberto Eco w Uniwersytecie Łódzkim”, Łódź, 25.03.-07.06.2015. 

Opiekun naukowy konferencji studencko-doktoranckiej „ECOMONDO: recepcja twórczości literackiej i myśli naukowej Umberta Eco”, Łódź, Wydział Filologiczny UŁ, 20-21.04.2015 (wydarzenie w ramach „Labiryntu Znaków 2015”).

Prowadzenie spotkania z tłumaczem Krzysztofem Żaboklickim i przedpremierowa prezentacja powieści Umberta Eco „Temat na pierwszą stronę” (Noir sur Blanc, Warszawa 2015), Łódź, Wydział Filologiczny UŁ, 21.04.2015 (wydarzenie w ramach „Labiryntu Znaków 2015”).

Warsztaty semiotyczne „Jak czytać znaki?” – spotkanie poświęcone semiotyce w ujęciu popularyzatorskim dla licealistów (dwugłos z dr Moniką Kopytowską), Łódź, Wydział Filologiczny UŁ, 21.04.2015 (wydarzenie w ramach „Labiryntu Znaków 2015”). 

Udział w panelu dyskusyjnym „Umberto Eco – pisarz”, Łódź, Klub Niebostan, 07.05.2015 (wydarzenie w ramach „Labiryntu Znaków 2015”).

Wygłoszenie laudacji podczas uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa UŁ prof. Umbertowi Eco, Łódź, Wydział Filologiczny UŁ, 24.05.2015 (wydarzenie w ramach „Labiryntu Znaków 2015”).

Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Warsztatowa „Piękno brzydota w ujęciu humanistycznym i artystycznym”, Łódź, ASP w Łodzi – UŁ – AM w Łodzi, 05-07.06.2015 (Tytuł wystąpienia: Chwyty języka „modowego”).

The Third International Conference on Onomastics „Name and Naming”: „Conventional / Unconventional in Onomastics”, Baia Mare, 01-03.09.2015 (Tytuł wystąpienia: La crematonimia come classe “non convenzionale” dell’onimia).

Wykład inauguracyjny na Wydziale Filologicznym UŁ w roku akademickim 2015/16, Łódź, 01.10.2015 (Wykład na temat: Umberto Eco – pisarz w płaszczu semiologa).

Konferencja „Kompetencje akademickie i profesjonalne italianistów”. Konferencja podsumowująca zadanie VI „Italianistyka z translatoryką” projektu „Kształcenie kadr dla potrzeb rynku flexicurity i gospodarki opartej na wiedzy – oferta kierunków nauk humanistycznych UŁ” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Poddziałanie 4.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wydział Filologiczny UŁ, Łódź, 29.10.2016, tytuł wystąpienia: „Zadanie VI „Italianistyka z translatoryką” w projekcie flexicurity – podsumowanie”

Konferencja FRSE w ramach Ogólnopolskiego Dnia Erasmusa 2015 - Debata uczelnianych i wydziałowych koordynatorów programu Erasmus na temat jakości mobilności studentów i pracowników w polskich szkołach wyższych, Warszawa, 27.11.2015 (Tytuł wystąpienia w dwugłosie z Beatą Skibińską: Uznawanie efektów uczenia się uzyskanych podczas mobilności. Jak polskie uczelnie rozumieją założenia kształcenia zorientowanego na studenta? Poradnictwo dla studentów w zakresie systemu ECTS oraz kształtowania własnej ścieżki kształcenia - rola wydziałowego i uczelnianego koordynatora Erasmusa+).

Udział w konferencji „Giovani Italianisti IV” – „L’Italia come specchio dell’Europa e l’Europa come specchio dell’Italia nei tempi antichi e moderni”, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, 18-19.12.2015 (Prowadzenie panelu dydaktycznego).

Reprezentowanie UŁ podczas gali finałowej plebiscytu „Energia Kultury 2015” – nominacja za doktorat honoris causa UŁ dla Umberta Eco, Łódź, Klub Wytwórnia, 22.01.2015.

Spotkanie promocyjne numeru 7-12 (223-228) 2015 „Tygla Kultury” (Temat na pierwszą stronę. Umberto Eco, redaktor naukowy i prowadzący Artur Gałkowski), Dom Literatury w Łodzi, 4.02.2016.

Prezentacja książki: Potęga intelektu. The Power of Intellect. Umberto Eco: recepcja i reminiscencje w Polsce. Księga dedykowana Profesorowi Umberto Eco, doktorowi honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego (red. Artur Gałkowski, Łódź 2015), Stacja Naukowa PAN w Rzymie, 22.03.2016.

Konferencja Międzynarodowa „Nowe horyzonty italianistyki / Gli Orizzonti dell’Italianistica: tradizione, attualità e sfide di ricerca” (II Incontri Cracoviensi di Italianistica), Kraków UP, 14-16.04.2016, tytuł wystąpienia: „Il coronimo Italia, i suoi equivalenti e le antonomasie in varie lingue del mondo”.

Wykład dla doktorantów łódzkich uczelni w cyklu wykładów profesorów – członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego pn. „Współczesny świat i jego poznanie – rezultaty badań łódzkich naukowców” nt. „Europejskie programy edukacyjne – doświadczenia łódzkich uczelni – dwugłos” (we współudziale z prof. Eleonorą Bielawską-Batorowicz, ŁTN, Łódź, 28.05.2016.

Udział w Konferencji „Translatoryka i Translacje T&T III: Translacja – Transkreacja - Interpretacja”, Wydział Filologiczny UŁ, 6-7.05.2016, tytuł wystąpienia: „Onomastyka translatoryczna vs translatoryka onomastyczna”

Konferencja Międzynarodowa XXIII Congresso AIPI – Associazione Internazionale dei Professori d’Italiano „La stessa goccia nel fiume – il futuro del passato”. Gli studi di italianistica nel segno della tradizione e della modernità, ELTE Budapeszt, 31.08.-3.09.2016, tytuł wystąpienia: „L’onimia come materiale didattico in una classe di italiano LS”

XX Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna MiOKO „Onomastyka – Neohumanistyka – Nauki Społeczne”, Kraków, 21-23.09.2016, tytuł wystąpienia: „Kategoryzowanie zadań i powiązań „onomastyki translatorycznej” i „translatoryki onomastycznej”

Konferencja Międzynarodowa XXI Convegno „Onomastica & Letteratura”, Palermo, 27-29.10.2016, tytuł wystąpienia: „Le caratteristiche culturali, interculturali e linguistiche del bestiario delle creature fantastiche polacco-italiano (sulla base dei racconti e videogiochi della saga di Wiedźmin ‘Lo Strigo’ di Andrzej Sapkowski)”


III Krakowskie Spotkania Italianistyczne, Kraków, UP im KEN, 11-12.04.2017, z wystąpieniem.

Colloque lexicologique « Noms de marque », Neapol, 25-26.05.2017, z wystąpieniem.

Il Convegno Internazionale di Linguistica e Glottodidattica Italiana “Grammatica italiana fra teoria e didattica”, Wrocław, UWr, 01-03.06.2017, z wystąpieniem.

20. slovenská onomastická konferencia “Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére”, Bańska Bystrzyca, 26-29.06.2017, z wystąpieniem.

XXVI International Congress of Onomastic Sciences “Locality and globality in the world of names”, Debrecen, 27.08.-01.09.2017, dwa wystąpienia.

Konferencja “Granice I pogranicza badań italianistycznych”, Wrocław, UWr, 17-19.11.2017, z wystąpieniem.