background-random-01
Erasmus/Współpraca międzynarodowa
 
 
Współpraca międzyuczelniana i międzynarodowa Katedry Filologii Romańskiej Uniwersytetu Łódzkiego oparta jest na umowach o bezpośredniej współpracy UŁ, w której bierze udział również Zakład Italianistyki oraz na umowach europejskiego programu Socrates/Erasmus podpisanych przez KFR UŁ. W ramach tych umów z cyklami wykładów i na kwerendy biblioteczne wyjeżdżają pracownicy Zakładu Italianistyki i przyjmowani są goście wizytujący.
Współpraca z zagranicą (Erasmus i umowy międzyuczelniane o bezpośredniej współpracy):
Uniwersytet „La Sapienza” w Rzymie
Uniwersytet Rzym III
Uniwersytet Katolicki „Sacro Cuore” w Mediolanie
Uniwersytet Państwowy w Mediolanie
Uniwersytet w Messynie
Uniwersytet w Palermo
Uniwersytet w Maceracie
Uniwersytet LUSPIO w Rzymie
Uniwersytet w Bukareszcie
Uniwersytet Łotewski w Rydze

Zasady rekrutacji na wyjazdy Erasmus
Studenci:
Stypendia Sokrates/Erasmus przyznawane są komisyjnie studentom studiów dziennych oraz doktorantom zgodnie z procedurą rekrutacyjną zatwierdzoną na UŁ. Podstawowe kryteria selekcji kandydatów to: wysoka średnia ocen (nie niższa niż 3,5) oraz dobra znajomość języka obcego, w którym prowadzone są wykłady. Zgłoszenia na studia odbywają się poprzez wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line. Formularz oraz dodatkowe informacje znajdują się na stronie Biura Współpracy z Zagranicą.
Jest również możliwe odbycie praktyk studenckich za granicą w ramach umowy Sokrates- Erasmus

 Pracownicy:
Nauczyciele akademiccy mogą wyjechać do uczelni zagranicznych:
W celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla tamtejszych studentów (wykładów, seminariów, warsztatów). Przed wyjazdem nauczyciel akademicki jest zobowiązany ustalić planowany program dydaktyczny w zagranicznej uczelni (Teaching programme), który musi zatwierdzić uczelnia macierzysta i goszcząca.
 
W celach szkoleniowych do partnerskich uczelni albo do instytucji nieakademickich za granicą, np. przedsiębiorstw, placówek badawczych, organizacji (udział w szkoleniach, seminariach, warsztatach, wizyta studyjna, itp.). Podstawą ubiegania się o wyjazd tego typu jest indywidualny plan pracy (Work plan) przygotowany przez nauczyciela akademickiego. Plan ten musi zostać zaakceptowany przez macierzystą uczelnię i instytucję goszczącą oraz podpisany przez wszystkie trzy strony (obie instytucje i nauczyciela akademickiego). O wyjazd należy się ubiegać w miejscu zatrudnienia, a dodatkowe informacje zamieszczone są na stronie Biura Współpracy z Zagranicą.