background-pages-02
Oferta edukacyjna
STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE):

Studia I stopnia na kierunku FILOLOGIA WŁOSKA trwają 6 semestrów (3 lata) i prowadzone są w trybie stacjonarnym. Zakończone są egzaminem licencjackim (połączonym z obroną pracy dyplomowej w formie rozprawy lub projektu licencjackiego) potwierdzającym uzyskanie tytułu licencjata filologii włoskiej ze specjalizacją translatorską, uprawniającą do pracy m.in. w charakterze tłumacza języka włoskiego (również w zakresie terminologii specjalistycznych). Program studiów jest zgodny z wymogami Polskich Ram Kwalifikacji. Zajęcia dydaktyczne przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych prowadzone są początkowo w języku polskim, następnie w języku włoskim. W programie studiów uwzględniono: blok przedmiotów z praktyczną nauką języka włoskiego od podstaw (grupa początkująca) lub na poziomie średnio zaawansowanym (grupa ze znajomością języka włoskiego) i kursem z drugiego języka nowożytnego, blok przedmiotów kierunkowych z językoznawstwa, literatury i kultury włoskiej oraz blok przedmiotów specjalizacji translatorskiej z praktykami studenckimi. Przedmioty oceniane są na podstawie egzaminów lub zaliczeń śródsemestralnych i końcowych.

Filologia włoska oferuje studentom następujące specjalności seminaryjne, wymagane do uzyskania dyplomu (do wyboru na II roku):

- translatoryka
- językoznawstwo włoskie
- kulturoznawstwo włoskie
- współczesna kultura i realioznawstwo włoskie
- historia i kultura starożytnej Italii


Główne przedmioty (zajęcia typu A – kierunkowe i specjalnościowe):

Praktyczna nauka języka włoskiego (w grupie początkującej lub na poziomie średniozaawansowanym), powiązana z kształceniem translatorskim,
terminologie specjalistyczne włosko-polskie,
historia literatury włoskiej,
historia Włoch,
kultura artystyczna Włoch,
geografia kulturowa Włoch,
wstęp do literaturoznawstwa,
wstęp do językoznawstwa,
fonetyka,
emisja głosu (umiejętność posługiwania się głosem jako narzędziem),
gramatyka opisowa języka włoskiego,
historia języka włoskiego,
gramatyka kontrastywna,
komunikacja językowa i strategie uczenia się języków,
translatoryka (tłumaczenia ustne i pisemne specjalistyczne),
narzędzia translatorskie,
podstawowa wiedza o językach klasycznych,
język nowożytny (francuski, niemiecki lub angielski, dostosowany do poziomu znajomości),
filozofia,
elementy języków klasycznych,
starożytna kultura basenu Morza Śródziemnego

Przewidziane są także zajęcia do wyboru z oferty Wydziału Filologicznego UŁ (zajęcia typu C). W miarę zapotrzebowania organizowane są także kierunkowe zajęcia do wyboru (zajęcia typu B), np. przedmioty z zakresu: włoskiej literatury współczesnej, kina i popkultury włoskiej, analizy informacji bieżących z Włoch, życia społecznego Włoch, uzupełniających terminologii specjalistycznych, analizy tekstów, gramatyki i ogólnego języka włoskiego.

Specjalizacja zawodowa

Wszyscy studenci realizują bezpłatnie translatorską specjalizację zawodową, przygotowującą do zawodu tłumacza języka włoskiego (w szczególności jego odmian specjalistycznych).

Kandydaci

Kandydaci rekrutujący na studia nie muszą znać języka włoskiego. Zapraszamy również osoby legitymujące się znajomością tego języka. Nauka języka włoskiego będzie prowadzona w grupach:
dla początkujących od „zera" (1-2 grupy), na poziomie średnim lub zaawansowanym dla znających język włoski (1 grupa).

Wymiana studencka

Chętni studenci będą mogą skorzystać z programów wymiany międzynarodowej i krajowej, np. Erasmus+, Most. Aktualnie w ofercie, m.in. wyjazdy na uniwersytety w Rzymie, Mediolanie, Palermo, Messynie, Maceracie, jak również w takich krajach, jak Francja, Hiszpania, Litwa, Łotwa, Rumunia.

Więcej w zakładce: http://italianistyka.uni.lodz.pl/studia/erasmus

Absolwenci

Po 6 semestrach nauki absolwent studiów na kierunku FILOLOGIA WŁOSKA zdobywa wiedzę o języku, literaturze i kulturze włoskiej oraz praktyczne umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej, przede wszystkim jako tłumacz języka ogólnego i w podstawowym zakresie języków specjalistycznych.
Nacisk kładziony jest głównie na rozwój językowy i kulturowy oraz osiągnięcie co najmniej poziomu C1 znajomości języka włoskiego oraz dobrej znajomości drugiego języka europejskiego.
Zdobyte kompetencje pozwalają na podjęcie pracy w instytucjach i przedsiębiorstwach zatrudniających tłumaczy i konsultantów języka włoskiego, wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce oraz sektorze usług edukacyjnych.

Więcej informacji o możliwościach zatrudnienia i odbywania praktyk zawodowych/staży w zakładce: http://italianistyka.uni.lodz.pl/studia/praktyki-pracodawcy

STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE)

Z końcem studiów absolwent filologii włoskiej II stopnia uzyskuje znajomość języka włoskiego na poziomie C2, zapoznaje się z zaawansowanymi terminologiami języków specjalistycznych w przekładzie, otrzymuje poszerzoną wiedzę w zakresie struktury języka włoskiego oraz kultury włoskiego obszaru językowego (literatury, kultury artystycznej, popkultury, mediów, realioznawstwa, aktualności życia społecznego Włoch, struktury i funkcjonowania państwa włoskiego, instytucji publicznych, rynku pracy we Włoszech, stosunków włosko-polskich itd.). Zdobywa umiejętności tłumaczeniowe na poziomie zaawansowanym w przypadku specjalizacji translatorskiej i/lub nauczycielskich w przypadku specjalizacji glottodydaktycznej. Pozyskuje ponadto wiedzę w zakresie drugiego języka nowożytnego na wybranym poziomie.

Uzyskiwane przez absolwentów kwalifikacje zawodowe:

W przypadku specjalizacji translatorskiej absolwent studiów magisterskich filologii włoskiej może pracować jako tłumacz ustny lub pisemny oraz konsultant językowy, wykonując tłumaczenia ogólne z języka włoskiego na polski i vice versa, jak również specjalistyczne. Ma możliwość przystąpienia do egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego z języka włoskiego. W przypadku specjalizacji nauczycielskiej może pracować jako nauczyciel języka włoskiego w publicznych szkołach średnich i wyższych. Pozyskane umiejętności nauczycielskie może wykorzystać również w nauczaniu języka włoskiego w prywatnych szkołach językowych. Absolwent studiów magisterskich filologii włoskiej może ponadto znaleźć pracę w sektorze biznesowym, gdzie potrzebna jest znajomość języka włoskiego, podobnie w sektorze mediów, edytorstwa, instytucjach administracji państwowej i kultury w kraju i za granicą.

Specjalizacja translatorska – seminarium translatorskie

Obejmuje kształcenie w zakresie umiejętności tłumaczeniowych, ze szczególnym uwzględnieniem poszerzonych terminologii specjalistycznych (np. w obszarze ekonomii, handlu, prawa, kultury artystycznej, PR, IT, nauk ścisłych, przemysłu, otoczenia społeczno-gospodarczego itp.). W ramach seminarium translatorskiego student przygotowuje pisemną pracę magisterską przedstawiającą wynik pracy nad tłumaczeniem ustnym lub pisemnym, jego analizę, problem związany z aplikowaniem praktycznym teorii i narzędzi translatorskich.

Specjalizacja nauczycielska – seminarium glottodydaktyczne

Obejmuje kształcenie glottodydaktyczne uprawniające do nauczania języka włoskiego w szkołach średnich i wyższych, ale także na dowolnym poziomie w sektorze prywatnym. W ramach seminarium glottodydaktycznego student przygotowuje pisemną pracę magisterską przedstawiającą koncepcje i rozwiązania problemowe związane z teorią i praktyką nauczania języka włoskiego, również w odniesieniu do innych języków, w tym języka polskiego jako obcego.

Seminarium językoznawcze lub kulturoznawcze

Studenci II stopnia mogą ponadto wybrać seminarium magisterskie w zakresie językoznawstwa lub kulturoznawstwa włoskiego, podejmując w pracach dyplomowych tematy związane z analizą zjawisk współczesnego i dawnego języka włoskiego (prace językoznawcze) lub kulturą włoskiego obszaru językowego – obecną lub historyczną (prace kulturoznawcze).