background-pages-01
Przekładoznawstwo

Potrzeba porozumiewania się ponad podziałami politycznymi, kulturowymi i językowymi towarzyszy człowiekowi od czasów antycznych. Przez długi czas starał się on rozwiązywać problemy przekładu praktycznie, traktując go jako sztukę lub rzemiosło. Zajmowali się nim poeci, pisarze, filozofowie i uczeni wielu specjalności, ale nauka o przekładzie nie należała do samodzielnych dziedzin nauk humanistycznych. Oto, co napisał Ignacy Krasicki – poeta, encyklopedysta, tłumacz z francuskiego i greckiego (w 1803 roku) o roli tłumacza i tłumaczenia:

„... przeświadczyć się o tym należy, jako tłumaczenie, lubo się zdaje mniej ważną być rzeczą, w istocie jednak jest kunsztem i szacownym, i wielce trudnym, a zatem nie jest pospolitych umysłów pracą i wydziałem; że przez takowych działanie być powinno, którzy sami przez siebie mogą być działaczami, gdy widzą większy niż w swoich z tłumaczenia dzieł innych użytek, przenoszą nad własną chwałę przysługę, którą czynią krajowi swemu".

(1977, Ignacy Krasicki, O tłumaczeniu ksiąg, w: Pisarze polscy o sztuce przekładu, 1440-1974, Antologia, – wybór tekstów, wstęp i komentarze Edward Balcerzan, Poznań, Wydawnictwo Poznańskie, s. 79.)

Dopiero w ostatnich dziesięcioleciach obserwuje się znaczny wzrost zainteresowania teorią przekładu, a nowożytne studia nad przekładem mają charakter interdyscyplinarny. Przekładoznawstwo (poza tym terminem mamy inne np. translatoryka, translatologia,traduktologia) jest obecnie dziedziną lingwistyki, której głównym celem jest prowadzenie badań nad problematyką tłumaczenia. Studia nad przekładem korzystają z dorobku językoznawstwa, filologii, filozofii, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, komparatystyki, semiotyki i wielu innych dziedzin. Przekładoznawstwo jest dziś nauką dotyczącą teoretycznych i praktycznych aspektów technik tłumaczenia różnego rodzaju tekstów. Dziedzinę tę charakteryzuje różnorodne podejście do tematu, czego konsekwencją jest występowanie wielu konkurujących ze sobą oraz uzupełniających się teorii tłumaczenia.


Italianistyka UŁ w ofercie studiów posiada translatorską specjalizację zawodową. W jej ramach studenci zdobywają kompetencje tłumaczeniowe w zakresie teorii i technik translatorskich, poznają terminologię specjalistyczną i zdobywają umiejętności tłumaczeniowe ze szczególnym uwzględnieniem terminologii specjalistycznych w kontekście dwujęzycznym.
http://www.textum.pl/tłumaczenia/portal_tłumaczy/informacje/zawód_tłumacza.tluv